За чиста и свята република

Публикувано / posted 2011-09-30 в категория / in category: Некои съображения
  

Моля, гледайте на тази публикация като на научно-фантастичен разказ.

В последните дни много се изговори за това, че така наречения "преход" е провал и държавата е била съсипана в почти всяко едно отношение. Корупцията и беззаконието са толкова дълбоко вкоренени, че много хора вече мислят, че е невъзможно да се промени това без радикални действия. Доверието в "политическата класа" е на най-ниското си ниво от години. Само за пример: според скорошно социологическо проучване само 5% от българите имат доверие на парламента…

Очевидно е, че хората вече нямат илюзии, че може да се разчита на сегашните ни политиците ни да свършат нещо, което да е добро за страната.

В същото време, в последната седмица, "интернет пространството" се препълни с призиви, че "трябва да се направи нещо", "повече така не може да продължава" и т.н., но в крайна сметка никой не казва: "Ето това и това трябва да се направи", а (почти) всички чакат наготово (както винаги) някой друг да свърши работата.

Като човек програмист аз харесвам, когато нещата са двоични: черно или бяло, истина или неистина, вярно или грешно, без междинни състояния като сиво, "абе донякъде е така" или "почти си прав". Когато става дума за борба с най-големия порок в държавата -- корупцията, най-добрата предпоставка за ефективното й изкореняването би било ако можеше "по някакъв начин" тя да се доказва еднозначно. За щастие, този "някакъв начин" съществува и то не от вчера. Просто трябва да го приложим.

Идеята

Представете си за момент, че всички депутати, министър-председател, министри, председатели на съдилища, главен и районни прокурори са неподкупни? Ако това беше възможно да стане, много набързо цялата система щеше да се изчисти отгоре надолу.

Това е възможно да стане: всеки един от тях трябва да бъде подлаган на следния прост тест "закачен" за детектор на лъжата:

 • Вземали ли сте подкуп от назначаването си на текущата длъжност досега?
 • При изпълнение на служебните си задължения, нарушавали ли сте законодателството на Република България?
Накратко обяснено: всеки, който се провали на теста бива отстраняван от длъжност.
Подробно обяснено:
Системата ще е работеща и ефективна ако са спазени следните условия:
 1. за успешно преминат тест се смята този, при който и на двата въпроса се отговори с "не" и детектора на лъжата показва, че е тествания казва истината (т.е. НЕ лъже);
 2. всички резултати от тестове се обявяват публично;
 3. при провал на теста, той се повтаря на следващия ден. Много важно е да се отбележи, че детектора на лъжата не е 100% прецизен, т.е. може понякога да се получат грешки. Повторния тест намалява вероятността за грешка. Повече за това по-надолу.
 4. при повторен провал се отстранява временно от длъжност, докато избралия го / назначилия го на тази длъжност не вземе решение дали да го остави на длъжността (за което си носи обичайната политическа отговорност). Идеята да бъде оставен на поста си при положение, че се е провалил на тестовете е да се даде възможност на системата да се предпази от грешки при теста, защото е възможно, примерно, някой хора така да са се притеснили, че теста да отчете грешно. В такъв случай отговорност си носи, този който взема решение да го остави. Примери:
  1. ако даден депутат направи двоен провал (получи "двойка")  той губи депутатските си права, докато: вариант 1 (по-практичен) 50% от парламента му гласува доверие; вариант 2: проведе се гласуване за доверие в избирателния му район (50% трябва да му гласуват доверие).
  2. ако министър-председателя направи двоен провал трябва да получи вот на доверие от парламента;
  3. ако министър направи двоен провал -- трябва да получи доверие от премиера;
  4. ако главния прокурор направи двоен провал  -- трябва да получи доверие от Висшия съдебен съвет (който го е избирал);
  5. ако прокурор  направи двоен провал -- трябва да получи доверие от главния прокурор и т.н. Идеята е, който те е назначил / избрал, той решава дали да те остави на поста и съответно си носи отговорността, ако го направи.
 5. за всички длъжности подлежащи на тест, тестовете се провеждат периодично -- например на 6 месеца;
 6. във всеки един момент може да бъде нареден извънреден тест за даден държавен служител от прекия му началник (като се прилага мотивация за това, примерно преди вземане на решение за избор на изпълнител по даден голям търг,  може да бъде поискан извънреден тест за всички членове на комисията);
 7. ако даден служител откаже да мине на тест -- отстранява се от длъжност и се назначава/избира друг на негово място;
 8. трябва да има разделение между провеждане на тестовете и тълкуване на данните от теста, т.е. теста технологично да се провежда от едни хора, а данните да се тълкуват от други;
 9. тълкуването на резултатите да е на анонимен принцип, т.е. тълкуващите да не знаят чии данни гледат в момента.
 10. за да се избегне злоупотреба със системата от типа на "Всичко е ОК", в "купа" с данни трябва да се вмъкват умишлено, примерно, от 0 до 10% "фалшиви" данни при които при отговорите "не" е излъгано, т.е. тълкуващите да бъдат държани нащрек и да внимават, а не просто да хвърлят едно око и да кажат "Всичко е ОК".
Идеята на цялата система е да се създадат вериги на доверие в:
 • Законодателна власт: възвръща доверието на избирателите в парламента като институция.
 • Изпълнителна власт: верига на доверие, започваща от парламента и минаваща през министър-председателя, министрите (а оттам-надолу по йерархията те ще "набиват канчетата" на своите подчинени,т.е. веригата достига накрая до всеки чиновник);
 • Съдебна власт: тук, поне като за начало ще трябва всички съдии да минат на тест, за да се прочисти системата, защото е тотално прогнила и като независима такава е трудно да бъде принудена по друг начин да се изчисти. В последствие вероятно ще е достатъчно само председателите на съдилища да бъдат подлагани на тест.
Кой варди вардияните
За съжаление, тестовете не могат да бъдат автоматизирани. Те трябва да бъдат провеждани и тълкувани от хора, които са квалифицирани за целта. Веднага изниква въпросът: а тях кой ще ги тества? Краткият отговор: ако се осигури анонимност на "варденето", т.е. проверяващите да не знаят чии резултати проверяват -- дали на някой депутат или техните собствени -- те сами ще се вардят.
Дългият отговор:
Първо нека направим едно разграничение: тези, които провеждат технологично теста, т.е. тези които "закачат" тествания към детектора на лъжата и му задават въпросите ще ги наричаме оператори, а тези, които тълкуват резултатите -- тълкуватели.
Нещата могат да бъдат организирани така:
Събитието, което представлява събиране и тестване на подлежащите на това ще наречем контролна сесия. Контролните сесии трябва да са публични, примерно да се провеждат в зала, която е организирана по следния начин: да има капацитет за присъстващи над минимално определения капацитет (който е дефиниран в закон). Присъстващите ще ги наричаме свидетели -- това ще сме аз, ти, всеки, който иска да се убеди, че процесът протича както трябва и без измами. Ако желаещите да присъстват на дадена сесия са повече от капацитета на залата -- свидетелите ще се избират на лотариен принцип. Всички присъстващи свидетели, ще бъдат регистрирани, че присъстват.
На мястото на сцената ще бъда изградена камера, която:
 1. е звуко изолирана от залата;
 2. отвън-навътре може да се вижда, но отвътре-навън -- не, т.е. свидетелите могат да наблюдават какво става вътре, но тестващите и тестваните не виждат свидетелите;
 3. има вътре в нея микрофони, които са свързани към озвучителната система на залата, т.е. свидетелите могат да чуват какво става вътре, а тестващите и тестваните са изолирани от шума в залата;
Идеята на това е, доколкото е възможно, да не бъдат притеснявани тестваните (което може да изкриви резултатите), като в същото време се осигури прозрачност на процеса.
Подлежащи на тест са всички определени от закона -- депутати, министър-председател, министри (защо не и заместник министри), главен прокурор, председатели на съдилища ПЛЮС всички тестващи.
В първата част от сесията всички подлежащи на тест преминават теста по ред определен на случаен принцип. Тестът се състои в калибрация и същинска част. Калибрацията представлява задаване на стандартен набор от контролни въпроси, който служи за калибриране на детектора (това е доста дълга тема, по която ще трябва да се изкажат експертите по въпроса). Същинската част представлява задаването на въпросите:
 • Вземали ли сте подкуп от назначаването си на текущата длъжност досега?
 • При изпълнение на служебните си задължения нарушавали ли сте законодателството на Република България?
След приключване на теста данните се размножават примерно 5 пъти (в зависимост колко тълкуватели ще съставят една комисия (това би трябвало да е определено в съответното законодателство)), слагат се всеки екземпляр в отделен плик за данни и се запечатва. Нито на плика за данни, нито на екземпляра от данните има информация, по която може да се идентифицира кой е бил тестван. Името на тествания и заеманата длъжност се записват на бланка, която се поставя в отделен идентификационен плик (непрозрачен) и се запечатва. Всичките пликове: и пликовете за данни, и идентификационния плик се поставят в по-голям тестов плик, който се пуска в прозрачна  урна.
След като всички бъдат изтествани, се подготвят "фалшивите" комплекти данни (в тях идентификационния плик съдържа бланка, на която вместо име пише, примерно, "контрола", т.е. тези комплекти данни трябва да се наричат контролни), пускат се в урната и тя разбърква добре.
Във втората част на сесията данните от тестовете се тълкуват и резултатите се обявяват веднага публично.
С цел да се осигури независима работа на всеки тълкувател камерата се подготвя по следния начин:
 1. за всяка тълкувателна комисия, за всеки от членовете и се внася по една звукоизолирана персонална камера. Всяка персонална камера е с непрозрачни стени и задна стена и прозрачна предна стена.
 2. Всички персонални камери се подреждат успоредно една на друга с предна стена към свидетелите, т.е. свидетелите да могат да виждат в тях.
 3. Във всяка камера има маса и стол.
 4. всяка камера има отпред поставка за резултатна бланка , която има закриваща я подвижна преграда, т.е. ако е поставена бланка в поставката и преградата е на място -- не може да се види какво пише на бланката. Ако се махне преградата -- се вижда цялата бланка.
 5. Камерите са отчетливо групирани по комисии, т.е. членовете на една тълкувателна комисия са в съседни камери + групата камери на една комисия е забележимо отделена от групата камери на друга комисия.
 6. пред всяка група камери има комисионен статив с два две поставки -- една за идентификационния плик и една за идентификационната бланка.
 7. тълкувателите се въвеждат в камерите
Процесът на тълкуване протича по следния начин:
 1. асистент изважда един тестов плик от урната;
 2. отваря се и се изваждат пликовете за данни. На всеки член на комисията асистента подава по един плик с данни;
 3. асистента изважда идентификационни плик и го поставя на комисионния статив без да се отваря;
 4. дава се знак на комисията, че могат да отворят пликовете с данни и да започнат работа;
 5. всеки тълкувател изважда данните, оценява ги и попълва резултатна бланка;
 6. след като е приключил поставя бланката в поставката за резултатна бланка;
 7. когато всички тълкуватели са приключили, асистента отваря идентификационния плик, изважда идентификационната бланка и я поставя на комисионния статив, така че да може да се вижда от свидетелите, т.е да може да се прочете името и длъжността;
 8. асистента маха преградите от поставката за резултатна бланка на всяка от персоналните камери, т.е. да могат да се видят от свидетелите оценките на тълкувателите;
 9. теста се смята за преминат успешно ако поне трима от петимата тълкуватели са го оценили за успешно преминат;
 10. резултата с записват от регистратор;
 11. пликове с данни се събират от тълкувателите и се поставят обратно в големия тестов плик;
 12. идентификационната бланка се поставя също в тестовия плик;
 13. тестовия плик се предава за архивиране;
 14. асистента поставя обратно преградите на поставките за резултатни бланки;
 15. горните стъпки се повтарят, докато не останат пликове в урната.
Технологични забележки:
 1. оценката на даден отговор може да бъде нееднозначна, т.е. не може да бъде преценено дали тествания казва истина или лъжа. В такъв случай в протокола се записва резултат "нееднозначен", но теста се смята за НЕуспешно преминат;
 2. повторния тест може да е на друго място и с използване на различен тип детектор на лъжата. Примерно първия тест е с "обикновен", втория с EMR (който се предполага да е доста по-прецизен (но и по-скъп и изисква много повече време)).
 3. при доказана вина на оператор или тълкувател за умишлено манипулиране на процеса -- доживотен затвор;
 4. има медикаменти, които влияят на резултатите -- това вероятно може да се установи в процеса на калибрация или да се прави кръвен тест.
 5. допълнително условие за сигурност може да бъде операторите да не виждат над кого провеждат теста. Примерно тествания ще е в камера, която също е звуко изолирана, прозрачна е откъм залата, но не и към оператора. Гласът на тествания може да бъде изкривяван умишлено с цел да не може да бъде разпознат от оператора;
 6. социопатите не могат да бъдат "хванати" на детектор на лъжата, защото, най-опростено казано, те не се притесняват, когато лъжат. Би трябвало да има начин такива хора да бъдат откривани. По този въпрос трябва допълнително да се проучи чрез консултация с психолози / психиатри.
 7. тълкувателите , които, оценявайки контролни данни, допускат по-често грешки спрямо някаква допустима граница са явно некомпетентни за изпълнение на работата и трябва да бъдат отстранявани.
 8. някой би могъл да каже, че системата трябва да обхваща всички държавни служители. Това според мен не е необходимо. Напълно достатъчно е висшите етажи на властите (изпълнителна, законодателна и съдебна) да се чисти -- те ще се погрижат за подчинените си, щат-нещат.
 9. някой би могъл да каже, че системата не осигурява 100% справедливост. Да, така е, но според мен и само 90% справедливост да осигури, пак е по-добре от 0%, както е сега.
 10. целта на системата е не да премахне корупцията изцяло. Това е утопия. Целта е да я намали драстично.
Нова ера
ОК, как да преминем от състояние на дълбоко вкоренени корупция и беззаконие към правова държава с ниска корупция?
Въвеждането на система като гореописаната ще изисква не просто промяна на конституцията и приемане на отделен закон. Де факто, това ще е създаване на четвърта власт -- контролна. Това е нещо, което никога досега не е правено никъде.
Възможните стъпки:
 1. Създава се партия "Чиста и свята република", изградена на горните принципи, т.е. всеки, заемащ ръководен пост в нея, преминава периодично през теста.
 2. Избират се един или няколко наболели проблеми за обществото и чрез организиране на протести пред отговорните институции се притискат, докато не го разрешат.
 3. При успех с предишната стъпка и чрез популяризиране на идеята на партията ще бъдат набрани нови членове, отделно ще се увеличат симпатизантите.
 4. ЧСР се явява на парламентарни избори и влиза в парламента.
 5. Прави се опит да се принудят другите партии да осъществят исканите от ЧСР промени
 6. Като не стане се предизвикват предсрочни избори
 7. ЧСР ги печели с квалифицирано мнозинство
 8. Управляващите не признават изборите, 1 500 000 излизат на протест, опасност от гражданска война, управляващите "клякат"
 9. Променя се конституцията, приемат се необходимите закони
В нашата история имаме само една наистина свята личност. Това е Апостолът на свободата Васил Левски. Неговия завети бяха: "Чиста и свята република" и "Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!"
В момента в България вече няма нищо чисто и нищо свято. Нашите политици предадоха апостола, а ние им позволихме да го направят и по този начин го предадохме също. Така ли ще оставим нещата?
"Народе ????."

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image