Продължаващи нарушения на конституцията

Публикувано / posted 2011-10-05 в категория / in category: Други
  

Това е Конституцията на Ребуплика България. Днес отделих няколко минути и я прочетох отново. Ето списък на членовете от нея, които са нарушени и коментар за нарушението от моя гледна точка:

Чл. 4.
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

България определено не е правова държава. Точно обратното -- царят хаос, самоуправство и беззаконие.


(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

Дори и живота не гарантира (убити на пътя от джигините, момчето в Катуница, професора в Захарна фабрика…), а какво остава за дойствойнството и правата…

Чл. 6.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Не са равни. Привилегиите на база имуществено състояние са очевидни за цялото общество.

Чл. 9.
(1) (Предишен текст на чл. 9 -- ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост.

Въоръжените сили са съсипани. Всяка една от съседните ни страни (може би без Македония) може да ни смаже безпроблемно.

Чл. 11.
(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.

ДПС.

Чл. 13.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

ДПС години наред използва джамиите и ислямското вероизповедание за политическа пропаганда, натиск и принуда.

Чл. 19.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Даже няма нужда от коментар…

Чл. 20.
Държавата създава условия за балансирано развитие на отделните райони на страната и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика.

Северозападна България.

Чл. 36.
(1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.

Всички неграмотни без оглед на расова принадлежност.

Чл. 47.
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

Всичките безпризорни деца по улиците. 1. Всичките циганета 6-7-8 годинишни циганета, които се шлаят сами по улиците; 2. Всички деца на етнически българи оставени на самотек .

Чл. 52.
(1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

"No shit?"

Чл. 53.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

19 000 "отпадат" от училище всяка година.

Чл. 117.
(1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

"No shit?" 2

Два въпроса вместо заключение:

Легитимна ли е властта (и законодателна, и изпълнителна, и съдебна), която с действието или бездействието си запазва, може би умишлено, състоянието на нарушени поне 12 члена от конституцията?

Българските граждани, които не изпълняват задълженията си по конституция трябва ли да продължат да могат да се ползват от правата дадени им от нея?


Leave a Reply

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image